Бейне

Жұмысқа қабылдау және еңбек шартын жасау, қызметкерлер мен жұмыс берушінің құқықтары мен міндеттері

Еңбек шартын бұзу және өтемақы төлеу

Қауіпсіз еңбек жағдайын жасау, қызметкерлерді оқытуды жүргізу, жеке қорғау құралдарын пайдалану

Ұжымдық шарттарды жасау, еңбек дауларын шешу